EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Dirr Akinor
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 2 June 2011
Pages: 310
PDF File Size: 14.7 Mb
ePub File Size: 19.13 Mb
ISBN: 473-6-35672-774-2
Downloads: 20541
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grotaxe

Hau da, funtsean, adizki horien osagaiek duten segida:.

Eta inkoatiboa da, hutsa zegoena bete egin baita. Jakina, kasu horretan aditza ez da formaz aldatzen: Teorian, zeren forma guztiak ez baitituzte euskaldun guztiek erabiltzen: Horiek guztiek, berez, hiztegian jasoak egon behar lukete aditz bakoitzaren esanahiaren berri ematean behar bezala zehazturik.

Halakoen ezaugarri formala aspektu-markarik ez izateada.

Adizkiak perpauseko zenbait osagairekin lotura berezia erakusten du: Haien ondoan, badira beste batzuk laguntzailea eskatu arren nor sintagmarik inoiz izaten ez dutenak perpausean:. Nator, diote, gindoazen, etab. Eta agertzen direnean, ez dira adizki jokatu gabeak izaten egiazki, laguntzailea ezabatu zaien adizki jokatuak baizik. Hortaz, adizki jokatuan denborari buruzko informazioa jasotzen da. Bestalde, pluralaren eta singularraren arteko bereizketak ere izan ohi du bere isla adizkian.

Hezkuntza Programako artikuluak Lur entziklopedietatik osatu diren artikuluak. Aditza jokatu egiten da. Laguntzzilea bakoitzaren eskakizun horiek, berez, hiztegian jaso beharrekoak dira. Ohar bat, dena den: Ahalera-balio hori egiazki adizki perifrastikoetan bakarrik gertatzen da: Perpausean gertaera bat, ekintza bat, egoera bat… adierazten da.

  CONVERT XIF FILE TO PDF

Puntukari izatean edo ez izatean:. Gorago esan den moduan, aditza ez da biluzik agertzen perpausean, inflexio-markaz hornitua baizik. Jokatuak, berriz, trinkoak edo perifrastikoak izan daitezke. Eta zein da marka hori duten adizkien eta ez dutenen arteko diferentzia?

Horrelako erako aditzei inkoatibo deritze, egoera-aldaketa bat erakusten dutelako: Ea hiztuna hitz egiten ari den unean edo gogoan duen beste une batean ekintza hori amaitutzat ematen den ala ez. Adibidez, egia da eta egia dateke bi gauza desberdin dira, baina bigarrena, nolabait parafraseatu beharko balitz, honela egingo litzateke: Eta adierazten den horren muina aditzak dakar. Hala, neure burua merke saldu dut esan beharrean, askok merke saldu naiz esateko joera erakusten du. Adizki nagusiaren lau forma horiek adizki laguntzaileak aurkez ditzakeen gainerako forma guztiekin konbinatuz lortzen dira teorian posible diren adizki guztiak.

Hain zuzen, eskakizun horien arabera sailkatu daitezke aditzak. Eta denborari, pertsonari eta moduari dagokionez, berdin-berdinak dira, ez dute inongo kontrakotasunik. Horren arabera, aditzok, jokatzen direnean, laguntzaile egokia eskatuko dute: Pluralgilea ere agertuko da behar denean. Honako hauek dira aspektuari dagokionez bereizi beharreko ezaugarriak: Aspektuaz eta denboraz gainera, bada laguntailea bereizgarri bat ere adizkietan gertatzen dena: Aditzaren inguruan dabiltzan parte-hartzaile horiek mota desberdinetakoak dira.

Aditzen sailkapena egiteko orduan euskwl daitekeen irizpide nagusietako bat aditz bakoitzaren erregimena da.

Lauki horrek, hala ere, iruzkinen bat behar du. Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu. Honako honetan ere gauza bera: Behin aditz bat aukeratuz gero, perpausa behar bezala eratua egongo bada, aditz horrek ezartzen dituen eskakizunak bete behar dira, agerian edo ezkutuan, baina aditz edo predikatu baten eskariak, nolabait esateko, perpausean bete behar dira.

  BPML TUTORIAL PDF

Hortaz, funtsean, adizki perifrastikoak bi osagai elkartuz osatzen dira: Etorriko da esatean, berriz, gertakizun den zerbaiti egiten zaio erreferentzia, geroko zerbaiten berri ematen da.

Horrenbestez, adizki nagusiak lau aukera besterik ez ditu funtsean. Adizki laguntzaileak, berriz, aditz laguntzaileen forma trinkoak besterik ez dira.

Aditzak: Aditz-sistemak

Agintera ere, egiazki, laguntzailea ezabatua duen adizki jokatua izan ohi da:. Adizki jokatu gabeek duten forma adizki perifrastikoetako adizki nagusiak duena bera izan lagntzailea da. Irakin, iraun eta beste batzuk ere sail honetakoak dira. Nolanahi ere, oraingoan, esan daiteke gorago aipatutako fenomenoaren alderantzizkoa gertatzen dela: Ikusketak Irakurri Aldatu Aldatu iturburu kodea Ikusi historia. Perpaus batean agertzen diren kasu-sintagma horiei dagozkien komunztadura-markei beste bat eransten zaie batzuetan euskaraz.

Euskal aditz

Erosi -ren kasuan, adibidez, laguntzqilea horrek zer esan nahi duen ulertuko bada, pentsatu behar da badela erosketa egiten duen norbait egile-eginkizuna duen argumentua, alegia. Hala, bereizi ohi dira egilea, gaia, hartzailea, jasalea, instrumentala, iturria, helburua, etab. Hori hobeto ikusteko, erreparatu hil aditzak izan ditzakeen balioei:. Kontu horiek lotura estua dute aditz bakoitzaren esanahiarekin.

Gainerako osagaiak aditz-sintagman bilduko dira. Norbait hil da esatean, perpaus hori ez da inpertsonal modura interpretatzen, ez erreflexibo modura ere.