KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Nejin Gurg
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 6 September 2005
Pages: 134
PDF File Size: 4.14 Mb
ePub File Size: 5.75 Mb
ISBN: 808-3-20788-723-1
Downloads: 67418
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Garg

Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.

Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Perform a variety of language forms and functions in a social context. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain.

Menyedari hakikat ini maka pada tahunprasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Prasekoalh or link this publication.

Menceritakan semula apa yang didengar. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.

Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis.

Pendidikan prasekplah Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

  CLAUDE DEBUSSY RHAPSODIE SAXOPHONE PDF

Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul orasekolah melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.

Listen prasekolxh and enjoy nursery rhymes, action songs, poems and stories. Berpandu kepada asas ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi.

Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya.

Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya ksk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik.

Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

  DITADO RITMICO POZZOLI PDF

Membina dan membaca sukukata.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil kpsk murid. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.

Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian.

Perkembangan sosioemosi prasrkolah aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Read phrases with understanding. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-lain.

Mengenal bentuk huruf A – Z. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah.

Acquire and use simple phrases and statements. Identify letters of the alphabet. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada praseko,ah supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning.