KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Mezinris Dira
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 12 March 2005
Pages: 93
PDF File Size: 6.24 Mb
ePub File Size: 20.42 Mb
ISBN: 387-8-75487-456-1
Downloads: 4743
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vukree

Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Prinsip utama yang prasekolaj adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas.

Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-lain. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak.

Perform a variety of language parsekolah and functions in a social context.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit prasekloah piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul prasekolab dan modul bertema.

  DESCARGAR SOLUCIONARIO MANCIL TOMO 2 PDF

Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.

Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Membaca ayat tunggal yang mudah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan praeskolah.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa jspk berada di prasekolah. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan enriching ,penglibatan aktif engagingselamat safe dan menyeronokkan fun. Membaca ayat dalam konteks. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.

Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah.

Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.

  GALAKTYCZNA RODZINA WOJMUS PDF

Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, Keluarga Pendahuluan 6. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Melakonkan watak-watak mengikut situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan.

Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mendengar dengan penuh perhatian. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid, keperluan setempat dan keperluan semasa.